Dashboard!

Rahavoogude aruanne

 Tuhandetes eurodes

                                                         01.07.11-    01.07.10- Rahavood äritegevusest                      30.09.11     30.09.10

Kasum/kahjum enne maksustamist -2 403 -1 753
Korrigeerimised
Kulum 5 274 4 993
Kokku käibevarade netomuutus -1 549 -794
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 373 2 653
Muud korrigeerimised 1 562 -2 030
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU
3 257
3 070

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -12 930 -5 228
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 0 0
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus -22 000 0
Laekunud materiaalse põhivara müügist 60 316
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -34 870
-4 912

Rahavood finantseerimistegevusest

Muud lühiajalised võlakohustused 0 0
Arvelduskrediidi muutus -10 4
Emiteeritud võlakirjad 221 531 0
Saadud pikaajalised panga laenud 0 147
Pikaajaliste laenude tagasimakse -187 000 0
Sissemaks aktsiakapitali 9 890 0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 44 412
151
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus 12 798
-1 691
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 29 564
14 950
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 42 363
13 259