Dashboard!

Rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

                                                           01.07.16     01.07.15 Rahavood äritegevusest                      30.09.16     30.09.15 *

Kasum/kahjum enne maksustamist-1211 380
Korrigeerimised
Kulum8 8619 429
Kokku käibevarade netomuutus412-984
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus767367
Muud korrigeerimised-8 179-8 104
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 1 739 2 088

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused-4 478-9 701
Laekunud ülekoormuse tulu eest1 8309 769
Muud investeeringud0-4 387
Laekunud põhivara müügist310
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 617 -4 319

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud-10 0000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -10 000 0
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus -10 877 -2 231
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 91 966 39 738
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 81 089 37 507

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta