Dashboard!

Rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

                                                           01.10.16     01.10.15 Rahavood äritegevusest                       31.12.16     31.12.15*

Kasum/kahjum enne maksustamist10 77214 259
Korrigeerimised
Kulum10 8719 223
Sihtotstarbel saadud raha-21 7780
Kokku käibevarade netomuutus-10 035-10 494
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus2 6846 754
Muud korrigeerimised2 1822 145
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU -5 304 21 888

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused-6 535-14 930
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi21 7170
Laekunud ülekoormuse tulu eest2 7528 078
Muud investeeringud-40 000-463
Laekunud põhivara müügist4691 599
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -21 597 -5 716

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud-1 190-1 190
Sissemaks aktsiakapitali08 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -1 190 6 810
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus -28 092 22 982
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 81 089 37 507
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 52 997 60 489

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta