Dashboard!

Rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

                                                           01.01.12-    01.01.11- Rahavood äritegevusest                      31.03.12     31.03.11

Kasum/kahjum enne maksustamist16 05814 121
Korrigeerimised
Kulum5 7035 165
Kokku käibevarade netomuutus-2 2513 575
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus-7 070-4 829
Muud korrigeerimised1 377360
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU
13 81718 392

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused-15 498-8 108
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi540
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus-18 0000
Laekunud materiaalse põhivara müügist220
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU-33 422-8 108

Rahavood finantseerimistegevusest

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU00
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus-19 60610 284
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses23 55040 064
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus3 94450 348