Dashboard!

Rahavoogude aruanne

 Tuhandetes eurodes

                                                         01.04.12-    01.04.11- Rahavood äritegevusest                      30.06.12     30.06.11

Kasum/kahjum enne maksustamist 647 -1 158
Korrigeerimised
Kulum 5 745 5 144
Kokku käibevarade netomuutus 872 8 199
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 138 -9 518
Muud korrigeerimised 1 704 1 696
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU
9 106
4 363

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -18 415 -25 063
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus 13 000 0
Laekunud materiaalse põhivara müügist 4 0
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -5 411
-25 063

Rahavood finantseerimistegevusest

Arvelduskrediidi muutus 0 10
Emiteeritud võlakirjad 0 -93
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 0 -83
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus 3 695
-20 783
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 3 944
50 348
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 7 639
29 564