Dashboard!

Sageduse reguleerimine

Seni, kuni Eesti, Läti, Leedu, Valgevene ja Venemaa ühendatud energiasüsteemis vastutab sageduse hoidmise eest Venemaa osapool, Eleringi juhtimiskeskus sagedust ei reguleeri. Küll aga on juhtimiskeskuse kohuseks hoida süsteemi võimsusbilanssi planeeritu suhtes lubatud kõrvalekalde piirides. Lubatav vahetusenergia kõrvalekalle planeeritust on 30 MWh tunnis.

Süsteemi ööpäevane koormusgraafik planeeritakse ja kinnitatakse süsteemihalduri poolt eelmise päeva kella 17:00ks.

Koormusgraafiku planeerimiseks esitavad bilansihaldurid süsteemihaldurile igapäevaselt järgmised algandmed:

  • bilansihalduri bilansipiirkonna tarbimise prognoos;
  • bilansihalduri määratud elektrienergia tarned teistele turuosalistele ja välispartneritele;
  • bilansihalduri bilansipiirkonnas olevate genereerivate üksuste tootmisplaanid.

Planeerimise algandmed, mida ühiselt nimetatakse bilansiplaaniks esitatakse bilansihalduri poolt süsteemihaldurile vastavalt Elektrienergia bilansilepingu tüüptingimustes sätestatud tähtaegadele.