Dashboard!

Eesti segajääk (tõendamata päritoluga elektrienergia) ja metoodika

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu „elektrienergia siseturu ühiseeskirja“ direktiivi (2009/72/EÜ) alusel kehtestati elektritarnijatele kohustus esitatavatel arvetel või lõpptarbijatele pakutavates reklaammaterjalides näidata ära iga energiaallika osakaal tarnija eelmise aasta kogu kütusetarbes kõikehõlmaval ja riiklikul tasandil selgelt võrreldaval viisil.

Elektrituruseaduse §582 alusel on põhivõrguettevõtjal kohustus töötada välja segajäägi arvutamise metoodika ja avaldada 30. juuniks eelneva kalendriaasta kohta arvutatud segajääk. Segajääk väljendab elektrienergia kogumit, mille osas ei ole tarbijatele päritolu tõendatud päritolutunnistustega (Guarantee of Origin). Eestis taastuvatest allikatest elektrienergia tarbimise tõendamise puhul kehtivateks päritolutunnistusteks loetakse elektrituruseaduse §581 lõige kolm kohaselt päritolutunnistused, mis on arvele võetud (Eestis välja antud või Eestisse imporditud) ja seejärel tühistatud põhivõrguettevõtja hallatavas elektroonilises andmebaasis. Ainult vastavate päritolutunnitunnistustega kaetud elektrienergiat loetakse tõendatud päritoluga elektrienergiaks. Riiklik segajääk võimaldab omistada elektrimüüjate poolt tarnitud, kuid päritolutunnistustega katmata elektrienergiale arvutuslikult päritolu ja muuta esitatavad andmed võrreldavaks. Termini ingliskeelne vaste on residual mix.

Elering AS kodulehel avalikustatud selgitus on koostatud silmas pidades elektrienergia müüjaid eesmärgiga selgitada müüjatele nende seadusest tulenevaid kohustusi paremini lahti ja aidata ühtedel alustel ja korrektselt esitada nõutavat teavet.

Teabe avalikustamise eesmärk on aidata kaasa eelduste loomisel taastuvenergia laialdasemaks kasutamiseks ja väärtustamiseks nii müüjate kui lõpptarbijate poolt, motiveerida tootjaid enam panustama taastuvenergia tootmisesse ja arvelevõtmisesse päritolutunnistuste kaudu.

Selgitus ei sisalda juriidiliselt siduvaid tõlgendusi ning on käsitletav soovitusliku infomaterjalina.

Nimi: Kirjeldus: Üleslaadimise kuupäev: Suurus:
Eesti 2015 segajääk ja metoodika Eesti 2015.a. segajääk ja metoodika / Estonian residual mix and methodology for 2015 28.06.2016 519.89 KB
Selgitus taastuvenergiaga seonduvate andmete avalikustamiseks Selgitus taastuvenergiaga seonduvate andmete avalikustamiseks / Explanation regarding publishing information regarding renewables 13.07.2015 122.70 KB
Müüjate tarnestruktuuri näidis (2014 andmetel) Excel-formaadis tabel müüjate tarnestruktuuri arvutuse hõlbustamiseks / Excel-spreadsheet to help suppliers calculate their supply mix 29.06.2015 12.60 KB