Dashboard!

Taastuvenergia tasu

Taastuvenergia tasu on tasu, mille kaudu elektritarbijad rahastavad tootjatele makstavaid taastuvenergiatoetusi.

Taastuvenergia tasu on taastuvast energiaallikast või tõhusa koostootmise režiimil toodetud ning võrku antud elektrienergia toetuste rahastamise kulu, mille määrad on välja toodud elektrituruseaduses. Taastuvenergia tasu eraldatakse võrgutasudest ja seega on selle maksjateks kõik elektrienergia lõpptarbijad Eestis vastavalt nende tarbitud võrguteenuse mahule.

Taastuvenergia tasu on elektriarvel eraldi reana ära toodud, mis võimaldab tarbijatel täpselt näha, kui palju makstakse taastuvenergia ja tõhusa koostootmise režiimides toodetud elektrienergia toetuste rahastamiseks. Tasule lisandub käibemaks.

Vastavalt elektrituruseadusele on taastuvenergia tasu arvutajaks Elering, kes koostab ja avaldab oma veebilehel iga aasta 1. detsembriks hinnangu järgmise kalendriaasta toetuste rahastamiseks kuluva summa, tarbijatele osutatavate võrguteenuste mahu ning tootjaliinide kaudu tarbitud elektrienergia koguse kohta. Hinnangu alusel määrab Elering järgmise kalendriaasta toetuste rahastamise kulu suuruse tarbitud võrguteenuse ja tootjaliini kaudu tarbitud elektrienergia ühe kilovatt-tunni kohta, võttes arvesse ka hinnangu koostamisele vahetult eelnenud 12 kuu jooksul toetuste rahastamiseks üle- või alalaekunud summasid.


Taastuvenergia tasu suurus 2017.astal

  • Taastuvenergia tasu: 1,04 senti/kWh
  • Käibemaks: 20%
  • Tasu koos käibemaksuga: 1,25 senti/kWh

 

Tasu arvutamisel võeti arvesse:

  1. Tarbimise prognoos 2017.aastaks on 7 630 GWh, mille arvutamisel on aluseks eelneva 12 kuu tegelik netotarbimine ja võrguettevõtjate poolt esitatud prognoositud võrguteenuse mahud.
  2. Taastuvenergiast toodetud ja toetatud elektrienergia toodangu prognoos on 1 429 GWh ning tõhusa koostootmise režiimil toodetud ja toetatud elektrienergia koguse prognoos 182 GWh.
  3. Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergiale on prognoositud toetuse suuruseks 76,7 miljonit eurot, tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia toetuseks 5,8 miljonit eurot. Taastuvenergia toetuse summad jagunevad järgmiselt: 42% kulub tuulikute toetamiseks, 47% biomassist enam kui 20 MW võimsusega jaamade poolt toodetud elektrienergia toetamiseks, 11% hüdroenergiast, päikeseenergiast, biogaasist ja biomassist väikeste elektrijaamade poolt toodetud elektrienergia toetusteks.
  4. Eelmistel perioodidel on taastuvenergia tasudest laekunud 3,5 miljonit eurot rohkem, kui on olnud väljamakstud  taastuvenergia toetuste summa. See summa on 2017. aastasse planeeritud taastuvenergiatasu kogusummast maha arvestatud. 
  5. Lõppsummale on liidetud eelneval perioodil toetuste ja päritolutunnistuste administreerimiseks Eleringi poolt tehtud kulud summas 184 000 eurot.