Dashboard!

TAOTLUSVORMID JA KOOSKÕLASTUSED

Elektripaigaldise kaitsevööndis töötamise, projektide ja detailplaneeringute kooskõlastuste taotlused palume edastada e-maili teel aadressile vho.kooskolastused@elering.ee.

Suuregabariidilise veose kooskõlastuste taotlused palume edastada e-maili teel aadressile vho.suurveosed@elering.ee.

Lisainfo telefon: 715 1373

Kõik muud taotlusvormid ja kooskõlastused palume edastada e-maili teel aadressile info@elering.ee.

 

Kooskõlastuste taotlused:
Elektripaigaldise kaitsevööndis töötamise kooskõlastamine
Suuregabariidilise veose kooskõlastamine

Tehnorajatise aluse maa omanikule:
Tehnovõrgu ja -rajatise talumise tasu taotlus

Elektrisüsteemiga liitumiseks, jaotusvõrguga iituva tootja kooskõlastamiseks ning Eleringi elektripaigaldise ümberehitamise tuleb taotlus sisestada liitumiste portaali EGLE.ee.

Üleriigilise-,maakondliku- ja üldplaneeringu kooskõlastamiseks tuleb Eleringile esitada:

 • kirjalik taotlus vabas vormis
 • seletuskiri või kokkuvõte planeeringust
 • vajadusel eskiiskaart Eleringi elektrivõrgu planeerimise osakonna poolt aktsepteeritavas mõõtkavas ja kujul

Detailplaneeringu kooskõlastamiseks tuleb Eleringile esitada:

 • kirjalik taotlus vabas vormis
 • õigusaktides sätestatud planeeringu plaanile ette nähtud mõõtkavaga asendiplaan koos olemasoleva elektrivõrguga: õhuliinid, kaabelliinid ja alajaamad ning nende kaitsevööndid
 • paberkandjal ning elektroonsed pdf ja dwg formaadis olevad asendiplaanid, koos olemasoleva elektrivõrguga (sh kaitsevööndid ja mastide asukohad)
 • olemasolevate ja planeeritavate muude tehnovõrkude mõõtkavaline asendiplaan

Projekti kooskõlastamiseks tuleb Eleringile esitada:

 • kirjalik taotlus vabas vormis
 • õigusaktides sätestatud mõõtkavaga asendiplaan koos olemasoleva elektrivõrguga: õhuliinid, kaabelliinid ja alajaamad
 • paberkandjal ning elektroonsed pdf ja dwg formaadis olevad asendiplaanid, koos olemasoleva elektrivõrguga (sh kaitsevööndid ja mastide asukohad)
 • olemasolevate ja planeeritavate muude tehnovõrkude mõõtkavaline asendiplaan
 • vajadusel muud asjassepuutuvad dokumendid