Dashboard!

Tartu-Viljandi-Sindi liin

Investeeringu algus 2010-10-06

Investeeringu lõpp 2014-10-01

Kogumaksumus ca 34 000 000 EUR

Täna kasutuses olev Tartu-Viljandi-Sindi 110 kV õhuliin on algselt ehitatud aastatel 1956-1957 ning tehniliselt amortiseerunud. Lisaks sellele on vajadus tagada Lääne- ja Kesk-Eesti elektrivarustus Narva toitepunktidest sõltumatult ning vastavalt Võrgueeskirja varustuskindluse miinimumnõudele N-11 luua Pärnu piirkonnale alternatiivne 330 kV toite ühendus.

Uue liini ehitamine tagab lisaks tarbijate suuremale varustuskindlusele ka uued võimalused tootmisvõimsuste liitmiseks elektrisüsteemiga Lääne-Eesti regioonis. Lähtudes eeltoodust alustas Elering 2005. aastal ettevalmistusi olemasoleva 110 kV õhuliini rekonstrueerimiseks 330/110 kV õhuliiniks, viies läbi trassi valiku projekti koostamise, keskkonnamõjude hindamise ja isikliku kasutusõiguse lepingute sõlmimise maaomanikega.

Selleks, et minimeerida liinikaitsevööndi alla minevat maa-ala, ehitatakse õhuliin kaheahelaline ja esmakordselt Eestis paigaldatakse samale mastile 330 ja 110 kV ahelad. Liini ehitus toimub kahes etapis: Tartu-Viljandi liini ehitati aastatel 2011-2012 ning Viljandi-Sindi liini 2013-2014.

Ehitustööde valmimise tähtaeg on 30. september 2014. Lepingu raames ehitatakse 162 km uusi ülekande- ja optikaliine ning tugevdatakse mitmete väiksemate 110 kV alajaamade ühendusi.