Dashboard!

Tasu suurus

Riigikohus tunnistas 17. aprilli 2012. aasta otsuses kohtuasjas nr 3-4-1-25-11asjaõigusseaduse alusel kehtestatud talumistasu määrad põhiseadusega vastuolus olevaks. Selle järgselt ei ole seadusandja uusi talumistasu määrasid sätestanud ning ka riigikohtu otsusest endast ei tulene, mil viisil saaks ilma seadusliku aluseta kõigile maaomanikele võrdselt õiglase talumistasu maksmise tagada.

Talumistasu puudutavaid küsimusi selgitas riigikohus 11. märtsi 2015.a otsuses kohtuasjas nr 3-2-1-87-14, mille kohaselt tuleb maaomanikele kindlasti hüvitada maamaks tehnovõrgu või –rajatise kasutusõiguse ala eest.

2016. aastal maksab Elering sarnaselt 2015. aastale talumistasuna välja elektriliinide kaitsevööndiga hõlmatud kinnistuosa maamaksu. Tulevikus võib talumistasu suurus muutuda, kuna riik on alustanud tööd selle nimel, et edaspidi tuleneks talumistasude regulatsioon selgelt õigusaktidest.