Dashboard!

Tehnikapoliitika

Elering käitab, hooldab ja arendab Eesti 110-330 kV pingega elektrivõrku. Meie tehnikapoliitika peab tagama elektrivõrgu efektiivse, kvaliteetse, keskkonnahoidliku ja töökindla toimimise vastavalt õigusaktides sätestatule (eelkõige elektrituruseadus, elektriohutusseadus ja võrgueeskiri).

Eleringi tehnikapoliitika all mõeldakse tegevusi ja üldisi põhimõtteid, mis on seotud meie vara (alajaamade ja liinide) arendamise, rekonstrueerimise, renoveerimise ja hooldamisega.

Säilitame vajalikku tehnilist oskusteavet investeeringute ja hooldusteenuste pakkumiskutse dokumentide ettevalmistamiseks, realiseerimiseks ja tööde järelvalveks. Investeeringud, hooldustööd ja lülitamised (va jõutrafode isolatsiooni diagnostika) realiseerime sisseostu teel.

Teenuste sisseostmisel peab olema tagatud piisav konkurents. Tööde, materjalide ja seadmete nõuded peavad lähtuma Eleringi vajadustest ja arvestama Euroopas üldlevinud nõudeid.

Arenduspoliitika

Arenduspoliitika all mõeldakse neid tegevusi ja üldisi põhimõtteid, mis on suunatud põhivõrgu ülekandevõimsuse suurendamisele.

Läbilaskevõime suurenemise vajadus võib olla põhjustatud uute klientide liitumisest põhivõrguga või koormuste või transiitvõimsuste kasvust.

Tähtsamad põhimõtted arenduspoliitika elluviimisel:

 1. Uute liinide ja alajaamade põhiseadmetele (va trafod) lubatavad lühis- ja koormusvoolud peavad arvestama vähemalt 25 aastast perspektiivi;
 2. Uutes ja renoveeritavates alajaamades tuleb ette näha laiendamise võimalus tulevikus (lisaks 25 aasta perspektiivile üks lahter);
 3. Uute ja renoveeritavate alajaamade tehnilised lahendused peavad arvestama vähemalt 30 aastast perspektiivi;
 4. Uute ja renoveeritavate liinide tehnilised lahendused peavad arvestama vähemalt 60 aastast perspektiivi;
 5. Uute alajaamade ja liinide asukohad määratakse kohalike omavalitsuste üldplaneeringutes, lähtudes põhivõrgu arengukavade maksimaalsest variandist ning tehnilised lahendused koostatakse lähtudes tehnilis-majanduslikust otstarbekusest;
 6. Suuremates linnades ehitatakse üldjuhul jaotusseadmed hoonetesse ning kasutatakse kaabelliine.

Rekonstrueerimise ja renoveerimise poliitika

Rekonstrueerimise ja renoveerimise (täieliku ümberehitamise ja seadmete osalise väljavahetamise) poliitika all mõeldakse neid ennetavaid tegevusi ja üldiseid põhimõtteid, mis on vajalikud olemasolevate seadmete ülekandevõime säilitamiseks.

Rekonstrueeritavate ja renoveeritavate objektide prioriteetide määramiseks koostatakse kõigi Eleringi samatüübiliste elektripaigaldiste pingerida ning lähtutakse tehnilistest ja majanduslikest põhjendustest.

Tähtsamad põhimõtted rekonstrueerimise ja renoveerimise poliitika elluviimisel:

 • Reeglina ei kuulu rekonstrueerimisele alla 30 aasta vanused alajaamad;
 • Reeglina ei kuulu rekonstrueerimisele alla 60 aasta vanused liinid;
 • Reeglina kuuluvad likvideerimisele 110 kV alajaamad, mille perspektiivne koormus aastal 2020 on alla 3 MW;
 • Rekonstrueerimisel ja renoveerimisel kasutatakse kaasaegseid seadmeid ja juhtimissüsteeme, mis vastavad Euroopa standarditele;

Üldjuhul renoveeritakse seadmeid järgnevatel juhtudel:

 • kui nende jääkressurss on lühem kui põhiseadmete üldine jääkressurss (alajaamas näiteks akud, juhtimissüsteemid; liinidel juhe, tross, isolatsioon ja maandus);
 • kui kaasneb keskkonnaoht (jõutrafode õlimajandus);
 • kui kaasneb otsene oht inimese elule või tervisele;
 • kui kaasneb varalise kahju tekkimise oht (näiteks katkestused, vara hävimine).

Hoolduspoliitika

Hoolduspoliitika all mõeldakse neid töid, mis peavad tagama olemasoleva elektrivõrgu töökindla toimimise.

Tähtsamad põhimõtted hooldustööde tegemisel:

 • Hooldustööde mahtude ja aegade planeerimisel arvestatakse investeeringute kavaga ning vajadusega säilitada olemasoleva võrgu töökindlus;
 • Hooldustööde mahud ja ajad peavad põhinema rikete analüüsil, majanduslikel põhjendustel,eksperthinnangutel ja tootjatehase nõuetel;
 • Hooldustööd tuleb teha kvaliteetselt,keskkonnahoidlikult ja tööohutust silmas pidades;
 • Hooldustööde tegemisel ning hooldusmahtude ja aegade planeerimisel lähtutakse tehnilis-majanduslikust analüüsist igale elektrivõrgu komponendile (tüübile) eraldi;
 • Hooldustööde planeerimisel peab arvestama ka avariiliste olukordadega ning avariide kiire likvideerimise vajadusega;
 • Eleringil peavad olema avarii likvideerimiseks või ennetamiseks vajalikud seadmed;
 • Trafode diagnostika tulemuste alusel koostatakse 5 aasta hooldusplaanid trafode õlidele, läbiviikudele ja astmelülititele;
 • Elering haldab ja arendab vajalikke tehnilisi andmebaase omamaks reaalajas õiget ülevaadet elektrivõrgust ja selle elementidest.