Dashboard!

Toetuste andmise põhimõtted

Toetuste maksmine ja annetuste tegemine Eleringi poolt toimub kooskõlas Riigivaraseaduse ja ettevõtte siseregulatsioonidega. Toetused peavad aitama kaasa Eleringi tegevus- ja finantseesmärkide saavutamisele, et oleks tagatud Eesti tarbijatele energia varustuskindlus igal ajahetkel.

Elering annab ühiskondlikult vastutustundliku ettevõttena toetusi energiavarustuskindluse tagamiseks, energeetikaalase hariduse edendamiseks ning üldise energeetikaalase teadlikkuse tõstmiseks läbi:

  • energeetika valdkonnaga seotud üliõpilastele stipendiumide maksmise;
  • energeetika valdkonnas õppe-, teadus- ja arendustegevuse edendamise;
  • energeetikaalaste ürituste korraldamise toetamise ja energeetikaalase teabe levitamise.

Elering võib anda toetusi ka ettevõtte investeeringutest mõjutatud kogukondade elukeskkonna parendamiseks.