Dashboard!

Ülekandevõimsuste jaotusmehhanismid

Euroopa Komisjon on võtnud eesmärgiks kasutada ülekandevõimsuste jaotamisel vaid turupõhiseid lahendusi ning mitte anda teatud eeliseid üksikutele turuosalistele. Selline lähenemine tõhustab konkurentsi ning suurendab läbipaistvust, mis on vajalik uute investeeringuotsuste tegemiseks, et tagada jätkuv süsteemi varustuskindlus.

Elering kui süsteemihaldur on vastutav piiriüleste ülekandevõimsuste jaotamise eest ning teeb seda vastavalt Euroopa Liidu direktiividele ja Eesti elektrituruseadusele. Piiriüleste ülekandevõimsuste jaotamise põhimõtted on reguleeritud ELi määrusega nr 714/2009, kus peamise eesmärgina on kirjas konkurentsi suurendamine elektrienergia siseturul ja kauplemiseks ligipääsu võimaldamine erinevatele turuosalistele. Piiriülese kaubanduse võimaldamine rohkematele turuosalistele soodustab konkurentsivõimelisemate hindade tekkimist, mis omakorda toetab varustuskindlust ja säästlikkust.

Süsteemihalduri roll ülekandevõimsuste jaotamisel peab tagama süsteemi varustuskindluse. Vastavalt Eesti võrgueeskirjale lubab süsteemihaldur elektrienergia importi teistest elektrisüsteemidest ja eksporti teistesse elektrisüsteemidesse ning samuti transiiti põhivõrguettevõtja elektrivõrgu kaudu sellisel määral ning tingimustel, mis otseselt ei kahjusta riigi elektrisüsteemi, ei tekita lisapiiranguid elektri sisetarbimisele ega halvenda riigi elektrisüsteemi tarbijate varustuskindlust ja elektrienergia kvaliteeti. Kuna elektrisüsteemid on peamiselt seotud ka teiste riikide süsteemidega, siis parima tulemuse saavutamiseks peavad süsteemihaldurid tegema koostööd pikaajaliste plaanide koostamisel nii regionaalselt kui ka üle Euroopa jooksvalt.

Piiriüleste ülekandevõimsuste jaotamine on antud vastavate süsteemihaldurite (põhivõrguettevõtjate) vastutusalasse, kelle ülesanne on luua konkurentsi toetavad, mitte-diskrimineerivad ja läbipaistvad mehhanismid selle jaotamiseks. Elering kui süsteemihaldur on vastutav piiriüleste ülekandevõimsuste jaotamise eest. 2013. aasta sügisel lõpetasid Elering, Fingrid ja Nordic Energy Link kõnelused Eesti-Soome esimese elektriühenduse EstLink 1 omandi üle. Vastavalt allkirjastatud lepingule läks EstLink 1 2013. aasta 30. detsembrist üle süsteemioperaatoritele Elering ja Fingrid. Alates 6. detsembrist on elektrituru kasutuses ka uus Eleringi ja Fingridi poolt ehitatud alalisvooluühendus EstLink 2 võimsusega 650 MW. Kuni 2014. aasta veebruari alguseni töötab EstLink 2 proovirežiimil. Eesti elektrisüsteem on ühendatud Soome, Venemaa ja Lätiga ning tänu nendele ühendustele ja rakendatavatele jaotuspõhimõtetele on vastavate riikide turuosalistele loodud võimalus kaubelda Eestis.

Ülekandevõimsuste turupõhiseks jaotamiseks on kasutusel explicit ja implicit oksjon.

Explicit oksjon ehk ülekandevõimsuse oksjon (MW)

Implicit oksjon ehk energia oksjon (MWh)

Pay as bidMarginal price
Turuoperaator, kes tegutseb ülekandevõimsuse jaotajana, kogub kokku kõikide turuosaliste pakkumised. Erinevate piirkondade elektrienergia hind leitakse nõudluse ja pakkumise kõvera abil. Teades ülekandevõimsuse suurust, lisatakse see hinna arvutamisel valemisse. Nii tagatakse see, et energia liigub alati madalama hinnaga piirkonnast kõrgema hinnaga piirkonda. Ülekandevõimsus on kasutatud kõige efektiivsemalt.
Turuosaline tasub ülekandevõimsuse oksjoni tulemusena võidetud võimsuse eest pakkumises määratud hinna.Madalaim hind, millega võidetakse oksjonil pakutud võimsus, on hind, mida tasuvad kõik turuosalised.

Turuosaliste lõikes tasutakse erinev hind ülekandevõimsuse eest vastavates piirkondades.

Kõik turuosalised tasuvad ülekandevõimsuse eest ühe ja sama hinna vastavates piirkondades.Kõik turuosalised ühes piirkonnas tasuvad elektrienergia eest ühe ja sama hinna. Erinevates piirkondades võivad olla erinevad hinnad.
Kuna ostetakse vaid ülekandevõimsus, siis elektrienergiaga kauplemiseks peavad turuosalised sõlmima piiriüleselt kahepoolsed lepingud, mida saab kasutada võidetud ülekandevõimsuse ulatuses. 
Kahepoolsed lepingud elektrienergiaga kauplemiseks.Anonüümne kaubandus ehk tarbija ei sõlmi otse müüjaga lepingut, vaid ostab elektrienergiat nn pool´ist.