Dashboard!

Ülevaade

2014. aasta neljandas kvartalis olid Eleringi tulud 36,0 miljonit eurot, ärikasum 14,8 miljonit eurot ja puhaskasum 11,9 miljonit eurot.

Tulud kahanesid võrreldes 2013. aasta neljanda kvartaliga 5,5 miljoni euro, ärikulud aga 1,4 miljoni euro võrra. Tulude languse peamiseks põhjuseks oli alates 1. juulist 2014 toimunud arvestuspõhimõtete muutus (-5,8 miljonit eurot) riikidevaheliste ülekandevõimsuse oksjonite tulude kajastamisel. Ülekandevõimsuste oksjonite tulud suunatakse eraldi fondi, mis on loodud põhja-lõunasuunalise ülekandevõimsuse suurendamiseks Eesti elektrisüsteemis sh Eesti-Läti kolmanda elektriliini väljaehitamise kaasfinantseerimiseks.

Tulu võrgutariifidega elektri edastamisest vähenes 0,8 miljoni euro võrra.Ülekandetulude languse põhjuseks olid alates 1. aprillist 2014 langetatud võrgutariifid. Võrgutariifide langust kompenseeris osaliselt ülekandemahtude suurenemine 6,1% peamiselt tänu külmematele ilmadele võrreldes eelnenud aasta sama kvartaliga. Tulud bilansiteenuste müügist vähenesid 0,8 miljonit eurot. Raamatupidamislikud finantskulud suurenesid 1,7 miljonit eurot seoses suurte investeerimisobjektide valmimise tagajärjel esinevate kapitaliseeritud intressikulude vähenemisega.

Rahavoog äritegevusest oli 17,0 miljonit eurot ning põhivarasse investeeriti 9,8 miljonit eurot. Lisaks laekus riikidevahelistest ülekandevõimsuse oksjonitest 11,8 miljonit eurot. Raha jääk kvartali lõpus (31,9 miljonit eurot) oli tavapärasest suurem seetõttu, et 2. jaanuaril 2015 ostis Elering enamusosaluse gaasi ülekandevõrgus.